HOME > 제품특징 > 시리즈별 특징 > 세라믹 시리즈
 

 

 

Ceramic 20 Ceramic 30 Ceramic 40 Ceramic 50 Ceramic 60 Ceramic 70
가시광선 투과(%) 21 34 45 54 58 74
가시광선 반사(%) 14 11 9 10 9 11
차폐계수 0.37 0.47 0.53 0.59 0.65 0.62
총 태양 투과(%) 14 23 29 42 46 39
적외선 차단(%) 91 85 80 68 60 84
자외선 차단(%) 99 99 99 99 99 99
총 태양 광선 차단(%) 67 61 51 46 42 44